Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på klubbens anslagstavla.

 

Banans gräns (Regel 27-1)

Banans gräns (Out of Bounds) definieras, i förekommande fall, av vita pinnar
i omedelbar anslutning till elstängslet som omger banan.

 

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b) MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d) Myrstackar.

e) Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.

f) Dräneringar på spelfältet täckta med dräneringsgrus, singel eller liknande.
Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

 Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

 

 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a) Tändsticksliknande pinnar som anger 150 meter till greenmitt.
b) Alla avståndsplattor
c) Elstängslet som omger banan är ett oflyttbart hindrande föremål och en spelare
vars boll är på banan får, utom när bollen är i ett vattenhinder,
ta lättnad utan plikt för störande inverkanav elstängslet enligt Regel 24-2.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.
Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även
bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel
(tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Vattenhinder, boll spelad provisorisk under Regel 26-1

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i sidovattenhindret på hål RÖD 7
får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen hittas utanför sidovattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i sidovattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga
bollen som den ligger eller fortsätta med boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de 5 minuter
som tillåts för sökande måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen
oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind,
vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan,
måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge.
En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

2018-05-01                                                                    REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN